5. การเตรียมเอกสารยืม-คืน ค่าใช้จ่ายในการประเมิน

27 มิถุนายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) KM การจัดการความรู้

คณะสร้างแบบฟอร์มและให้หลักสูตรจัดทำเอกสารสารยืม-คืน ค่าใช้จ่ายในการประเมิน ดังนี้

ลำดับที่

งบประมาณ

เอกสารประกอบ

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1

ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมิน

1. ใบสำคัญรับเงิน

หลักสูตร

กรรมการ

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

หลักสูตร

เฉพาะกรรมการจากภายนอก

3. หนังสือเชิญ

สนง.ประกัน

เฉพาะกรรมการจากภายนอก

4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564

สนง.ประกัน

 

5. กำหนดการ

หลักสูตร

รายวัน

6. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายรายการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประเมินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

คณะ

 

7. โครงการ

คณะ

 

8.แคปหน้าจอที่มีรายชื่อคณะกรรมการประเมินหลักสูตรทุกท่านและรายชื่อที่แคปต้องตรงกับคำสั่ง

หลักสูตร

 

9. บันทึกขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบแบบกึ่งออนไลน์

หลักสูตร

 

10. บันทึกขออนุญาตจัดประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรแบบกึ่งออนไลน์

หลักสูตร

 

2

ค่าอาหารกลาง อาหารว่างและเครื่องดื่ม

1. ใบสำคัญรับเงิน

หลักสูตร

ร้านค้า

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

หลักสูตร

ร้านค้า

3. ใบลงทะเบียน (อ.ในหลักสูตร + กรรมการ + ผู้รับการสัมภาษณ์)

หลักสูตร

 

4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564

สนง.ประกัน

 

5. คำสั่งให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาและนักศึกษาเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

หลักสูตร

 

6. กำหนดการ

หลักสูตร

รายวัน

7. หนังสือเชิญ (กรรมการ + ผู้รับการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต)

หลักสูตร

 

8. โครงการ

คณะ

 

9. บันทึกขออนุมัติเบิกอาหารหลักและอาหารว่าง เพื่อจัดประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบแบบกึ่งออนไลน์

หลักสูตร

 

10. บันทึกขออนุญาตจัดประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรแบบกึ่งออนไลน์

หลักสูตร