คณบดี คณะวิทย์ฯ มรย. พร้อมด้วยหัวหน้างานจัดการศึกษา และคณาจารย์ เข้าร่วมอบรมการออกแบบหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-Based Education : OBE)

25 สิงหาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 คณบดี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยหัวหน้างานจัดการศึกษา และคณาจารย์ เข้าร่วมอบรมการออกแบบหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-Based Education : OBE)  ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวักสุราษฎร์ธาณี เพื่อเตรียมพร้อมกับการปรับหลักสูตรและการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA