ระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2558 (องค์ 1 - องค์ 3)

22 มิถุนายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ระบบสารสนเทศ

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

 ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนด โดย สกอ.

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

 ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 ตัวบ่งชี้ 2.2 การได้งานทำหรือผลงานวิจัยของผู้สำเร็จการศึกษา

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

 ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา

       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวนักศึกษาภาตปกติ ปีการศึกษา 2558 

       ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติมรอบ 3) 

       คำสั่งคณะกรรมการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ (เพิ่มเติมรอบ 1)  ปีการศึกษา 2558 

       คำสั่งคณะกรรมการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ (เพิ่มเติมรอบ 2)  ปีการศึกษา 2558 

       คำสั่งคณะกรรมการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ (เพิ่มเติมรอบ 3)  ปีการศึกษา 2558 

       คำสั่งคณะกรรมการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ เพื่อเข้าศึกษาในกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ปีการศึกษา 2558 

       คำสั่งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ เพื่อเข้าศึกษาในกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ปีการศึกษา 2557

       หลักฐานการปรับแผนรับนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2557 (รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 16 พ.ค. 57)

       คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ เพื่อเข้าศึกษาต่อในกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ปีการศึกษา 2558 

  • ตัวบ่งชี้ 3.1 ระบบและกลไกการรับนักศึกษาใหม่ ประเภทคัดเลือกตรงโควตา (ระดับปริญญาตรี)

       คำสั่งคณะกรรมการกำกับการสอบ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประเภทนักเรียนที่มีผลการเรียนดี (โควตา) ปีการศึกษา 2558 

 ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

  • ตัวบ่งชี้ 3.2 ระบบและกลไกอาจารย์ที่ปรึกษา

       คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 

       บันทึกข้อความขอรายชื่อหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 

       บันทึกข้อความขอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาจากคณะ ปีการศึกษา 2558 

       บันทึกข้อความแจ้งการพิจารณาจัดสรรจำนวนทุนการศึกษา

 ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

​​​หมายเหตุ Username และ Password สำหรับสารสนเทศจากกองบริกการศึกษา คือ admin และ 1234 ตามลำดับ