ระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2558 (องค์ 4 - องค์ 6)

28 มิถุนายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ระบบสารสนเทศ

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์

 ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

​​ ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการรับบุคคลเข้าบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556

 รายงานผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ที่ปฏิบัติงานอย่งต่อเนื่องไม่น้อย กว่า 3 ปี

 ประกาศ เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2559 (ณ วันที่ 6 พ.ศ. 58) 

 ประกาศ เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2559 (ณ วันที่ 6 พ.ศ. 58) 

 ประการ เรื่อง เปลี่ยนแปลงการับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ และการรับสมัครและสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2559 (ณ วันที่ 7 พ.ย. 58) 

 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ผู้สมัครสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งวิชาการและตำแหนางเชี่ยวชาญเฉพาะ) 

 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครบุคคลเพือสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งวิชาการและตำแหนางเชี่ยวชาญเฉพาะ) 

 ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งวิชาการ) 

 ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ) 

 รายงานกรอบอัตราว่างของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

หลักฐานการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน

 แผนความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำปี 2557-2561

 แผนความต้องการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ ร่วมในและต่างประเทศ และทุนต่างประเทศ ประจำปี 2559 -2564 (ฉบับสมบูรณ์)

 

 ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์

 ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์

 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

 ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

 ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

 

 ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน

 ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

 ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

  • ตัวบ่งชี้ 6.1 ระบบและกลไกการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก (ทรัพยากรสารสนเทศ)

       สถิติการดำเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ แยกตามหลักสูตรที่เปิดสอน ประจำปีงบประมาณ 2558

      หลักฐานการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน

       ข้อเสนอโครงการอบรมอีเลิร์นนิ่ง

       แบบขอรับบริการศูนย์อีเลิร์นนิ่