องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

1 กรกฎาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) เอกสารหลักฐานตามองค์ประกอบ

 ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 

 ตัวบ่งชี้ 2.2 การได้งานทำหรือผลงานวิจัยของผู้สำเร็จการศึกษา

  • ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560  (1 สิงหาคม 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2561)

 ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบของผู้สำเร็จการศึกษา  คลิ๊ก

 รายงานผลจำนวนการตอบแบบสอบถามฯ 

 รายชื่อบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามฯ และยังไม่ได้ตอบแบบสอบถามฯ แยกตามสาขาวิชา (บัณฑิตกลุ่มปกติ)

   

ลำดับที่

รายชื่อบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม

รายชื่อบัณฑิตที่ยังไม่ตอบแบบสอบถาม

  1      คณิตศาสตร์  (ไม่มี)    คณิตศาสตร์ 
2    วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ไม่มี)    วิทยาศาสตร์ทั่วไป
3    คอมพิวเตอร์ (ไม่มี)    คอมพิวเตอร์
4    ฟิสิกส์    ฟิสิกส์
5    เคมี (ไม่มี)    เคมี
6    ชีววิทยา    ชีววิทยา
7    จุลชีววิทยา (ไม่มี)    จุลชีววิทยา
8    วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม    วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
9    วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ไม่มี)    วิทยาการคอมพิวเตอร์
10    เทคโนโลยีสารสนเทศ (ไม่มี)    เทคโนโลยีสารสนเทศ
11    เกษตรศาสตร์ (ไม่มี)    เกษตรศาสตร์
12    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการอาหาร    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการอาหาร
13    สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา (ไม่มี)    สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

 

 รายงานผลข้อมูลการตอบแบบสอบถาม

 ตัวอย่างแบบสอบถาม "ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต"

 

******* ลิงค์กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต *********

หมายเหตุ  

  1. สำหรับบัณฑิตที่ต้องการแก้ไขข้อมูลการตอบแบบสอบถาม เช่น ขณะที่กรอกแบบสอบถามขณะนั้นยังไม่มีงานทำ แต่ภายหลังจากกรอกแบบสอบถามแล้วได้งานทำ สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้ ตั้งแต่หลังจากการกรอกข้อมูลครั้งแรก จนถึง 30 พ.ค.2562 (30 พ.ค. 2562 วันสุดท้ายของการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร)

  2. จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามสำรวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา

  3. สามารถกรอกแบบสอบถามได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันสุดท้ายของการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร

  4. ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562