งานประกันคุณภาพ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

 ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 

 ตัวบ่งชี้ 2.2 การได้งานทำหรือผลงานวิจัยของผู้สำเร็จการศึกษา

  • ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559  (1 สิงหาคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2560)

 ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบของผู้สำเร็จการศึกษา  คลิ๊ก

 รายงานผลจำนวนการตอบแบบสอบถามฯ 

 รายชื่อบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามฯ และยังไม่ได้ตอบแบบสอบถามฯ แยกตามสาขาวิชา (บัณฑิตกลุ่มปกติ)

ลำดับที่ รายชื่อบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม รายชื่อบัณฑิตที่ยังไม่ตอบแบบสอบถาม
  1     คณิตศาสตร์   คณิตศาสตร์ (ไม่มี)
  2     วิทยาศาสตร์ทั่วไป   วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  3     คอมพิวเตอร์   คอมพิวเตอร์
  4     ฟิสิกส์   ฟิสิกส์
  5     เคมี   เคมี
  6     ชีววิทยา   ชีววิทยา
  7     จุลชีววิทยา   จุลชีววิทยา (ไม่มี)
  8     วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  9     วิทยาการคอมพิวเตอร์   วิทยาการคอมพิวเตอร์
  10     เทคโนโลยีสารสนเทศ   เทคโนโลยีสารสนเทศ
  11     เกษตรศาสตร์   เกษตรศาสตร์
  12     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการอาหาร   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการอาหาร

 

 รายชื่อบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามฯ และยังไม่ได้ตอบแบบสอบถามฯ แยกตามสาขาวิชา (บัณฑิตกลุ่มตกค้าง)

ลำดับที่ รายชื่อบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม รายชื่อบัณฑิตที่ยังไม่ตอบแบบสอบถาม
  1     เคมี   เคมี
  2     จุลชีววิทยา   จุลชีววิทยา
  3     เทคโนโลยีสารสนเทศ   เทคโนโลยีสารสนเทศ (ไม่มี)
  4     เกษตรศาสตร์   เกษตรศาสตร์
  5     ชีววิทยา   ชีววิทยา (ไม่มี)
  6     ฟิสิกส์   ฟิสิกส์ (ไม่มี)
  7     วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ไม่มี)
  8     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการอาหาร   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการอาหาร(ไม่มี)


 รายงานผลข้อมูลการตอบแบบสอบถาม คลิ๊ก

 ตัวอย่างแบบสอบถาม "ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต"

 

******* ลิงค์กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต *********

หมายเหตุ  

  1. สำหรับบัณฑิตที่ต้องการแก้ไขข้อมูลการตอบแบบสอบถาม เช่น ขณะที่กรอกแบบสอบถามขณะนั้นยังไม่มีงานทำ แต่ภายหลังจากกรอกแบบสอบถามแล้วได้งานทำ สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้ ตั้งแต่หลังจากการกรอกข้อมูลครั้งแรก จนถึง 30 พ.ค.2561 (30 พ.ค. 2561 วันสุดท้ายของการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร)

  2. จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามสำรวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา

  3. สามารถกรอกแบบสอบถามได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันสุดท้ายของการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร

  4. ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2561