งานประกันคุณภาพ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

 ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 

 ตัวบ่งชี้ 2.2 การได้งานทำหรือผลงานวิจัยของผู้สำเร็จการศึกษา

 • รายงานผลการตอบแบบสอบถามฯ  นักศึกษาปกติ   (นักศึกษาตกค้าง)
 • ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559  (1 สิงหาคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2560)

 ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบของผู้สำเร็จการศึกษา  คลิ๊ก

 รายชื่อบัณฑิตที่ยังไม่ตอบแบบสอบถาม

 1. คณิตศาสตร์
 2. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 3. คอมพิวเตอร์
 4. ฟิสิกส์
 5. เคมี (นักศึกษาตกค้าง)
 6. ชีววิทยา
 7. จุลชีววิทยา (นักศึกษาตกค้าง)
 8. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 9. วิทยาการคอมพิวเตอร์
 10. เทคโนโลยีสารสนเทศ (นักศึกษาตกค้าง)
 11. เกษตรศาสตร์ (นักศึกษาตกค้าง)
 12. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการอาหาร (นักศึกษาตกค้าง)

 ตัวอย่างแบบสอบถาม "ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต"

 

******* ลิงค์กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต *********

หมายเหตุ  

 1. สำหรับบัณฑิตที่ต้องการแก้ไขข้อมูลการตอบแบบสอบถาม เช่น ขณะที่กรอกแบบสอบถามขณะนั้นยังไม่มีงานทำ แต่ภายหลังจากกรอกแบบสอบถามแล้วได้งานทำ สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้ ตั้งแต่หลังจากการกรอกข้อมูลครั้งแรก จนถึง 30 พ.ค.2561 (30 พ.ค. 2561 วันสุดท้ายของการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร)

 2. จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามสำรวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา

 3. สามารถกรอกแบบสอบถามได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พ.ค.2561 (30 พ.ค. 2561 วันสุดท้ายของการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร)

 4. ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2561