องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

1 กรกฎาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) เอกสารหลักฐานตามองค์ประกอบ

 ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 

 ตัวบ่งชี้ 2.2 การได้งานทำหรือผลงานวิจัยของผู้สำเร็จการศึกษา

 ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563  (1 สิงหาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564)

  • วีดีโอขั้นตอนการเข้าสู่ระบบของผู้สำเร็จการศึกษา  คลิ๊ก
  • คู่มือกรอกข้อมูลภาวการณ์มีงานทำสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา   คลิ๊ก 

                                                        รายชื่อบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามฯ และยังไม่ได้ตอบแบบสอบถามฯ แยกตามสาขาวิชา (บัณฑิตกลุ่มปกติ) 

ลำดับที่

รายชื่อบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม

รายชื่อบัณฑิตที่ยังไม่ตอบแบบสอบถาม

  1  

   คณิตศาสตร์ (96.00)

   คณิตศาสตร์ 

2

   วิทยาศาสตร์ทั่วไป  (73.33%)

   วิทยาศาสตร์ทั่วไป

3

   คอมพิวเตอร์ (96.97%)

   คอมพิวเตอร์ 

4

   ฟิสิกส์  (75%)

   ฟิสิกส์

5

   เคมี (85.29%)

   เคมี

6

   ชีววิทยา  (73.61%)

   ชีววิทยา

7

   จุลชีววิทยา (78.13%)

   จุลชีววิทยา

8

   วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (84.21%)

   วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

9

   วิทยาการคอมพิวเตอร์ (87.5%)

   วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

10

   เทคโนโลยีสารสนเทศ (72.97%)

   เทคโนโลยีสารสนเทศ

11

   เกษตรศาสตร์ (100%)

   เกษตรศาสตร์

12

   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการอาหาร (72.41%)

   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการอาหาร

13

   สัตวศาสตร์  (78.57%)

    สัตวศาสตร์

14

   วิทยาการธุรกิจสุขภาพ (100%)

   วิทยาการธุรกิจสุขภาพ

 

 

******* ลิงค์กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต *********

หมายเหตุ  

  1. สำหรับบัณฑิตที่ต้องการแก้ไขข้อมูลการตอบแบบสอบถาม เช่น ขณะที่กรอกแบบสอบถามขณะนั้นยังไม่มีงานทำ แต่ภายหลังจากกรอกแบบสอบถามแล้วได้งานทำ สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้ ตั้งแต่หลังจากการกรอกข้อมูลครั้งแรก จนถึงวันสุดท้ายของการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร

  2. จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามสำรวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา

  3. สามารถกรอกแบบสอบถามได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันสุดท้ายของการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร

  4. ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.