องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

1 กรกฎาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) เอกสารหลักฐานตามองค์ประกอบ

 ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา

 ​​​​คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2561

 ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

ระบบและกลไกอาจารย์ที่ปรึกษา

ระบบและกลไกการจัดกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

  • รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมที่จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา 
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ-สหกิจศึกษา
  • รายงานผลการดำเนินงานโครงการ "จูงมือน้องสู่รั้ว STA"
  • รายงานผลการดำเนินงานโครงการ "อ๋อ!! กฎหมายบ้านเรา"
  • รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมที่จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา
  • การเรียนรู้ศตวรรษ 21

 ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา