องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

1 กรกฎาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) เอกสารหลักฐานตามองค์ประกอบ

 ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา

 

 ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

  • ระบบและกลไกอาจารย์ที่ปรึกษา

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 

แบบบันทึกต่างๆ เกี่ยวกับอาจารย์ที่ปรึกษา และคู่มืออาจารย์ผู้สอน 

ตารางเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา 

  • ระบบและกลไกการจัดกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมที่จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา ประจำปี 2562 

รายงานสรุปโครงการปรับพื้นฐานใหม่ ประจำปี 2561

รายงานสรุปการแก้ปัญหานักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ปีการศึกษา 2560

 รายงานสรุปผลโครงการ Science Tutor ประจำปีการศึกษา 2561

รายงานสรุปผลโครงการ The Dream Of Academic ประจำปี 2561

รายงานสรุปผลโครงการจันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561

รายงานสรุปผลโครงการบูรณาการศาสตร์สู่ชุมชน ประจำปี 2561

รายงานสรุปผลโครงการอนาซีด ประจำปี 2561

รายงานสรุปผลโครงการอ๋อกฏหมายบ้านเรา ประจำปี 2561

รายงานผลการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจําปี 2561​

 

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา