งานประกันคุณภาพ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

 ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา

 ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

 ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา