องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์

1 กรกฎาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) เอกสารหลักฐานตามองค์ประกอบ

 ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

       ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการรับบุคคลเข้าบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556

       รายงานผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ที่ปฏิบัติงานอย่งต่อเนื่องไม่น้อย กว่า 3 ปี

       ขั้นตอนการับสมัครระบบออนไลน์

       ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งสายวิชาการ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562

       ประกาศ เรือง ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และทดสอบปฏิบัติ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562

       ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562

  • ระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

       แผนความต้องการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศและทุนต่างประเทศ ประจำปี 2559 -2564 (ฉบับสมบูรณ์)

 ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์

 ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์