องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

1 กรกฎาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) เอกสารหลักฐานตามองค์ประกอบ

ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

 

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

 ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน

 

ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ