องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

1 กรกฎาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) เอกสารหลักฐานตามองค์ประกอบ

 ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

  •  ระบบและกลไกการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก (ทรัพยากรสารสนเทศ)

       บริการห้องค้นคว้า ปีการศึกษา 2559 

       ตำรา หนังสือ ของแต่ละหลักสูตร-สาขา  ปีการศึกษา 2559 

       ตำรา หนังสือ ของแต่ละหลักสูตร-สาขา  ปีการศึกษา 2560

       ตำรา หนังสือ ของแต่ละหลักสูตร-สาขา  ปีการศึกษา 2561

       ตำรา หนังสือ ของแต่ละหลักสูตร-สาขา  ปีการศึกษา 2562  New

 

​​ระบบและกลไกบริการการจัดการเรียนรู้ในระบบ e-learning

       ระบบบริหารจัดการการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (YRU e-Learning)