ปีการศึกษา 2558

7 ธันวาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ

มคอ.1 มาตรฐานคุณวุฒิตามระดับคุณวุฒิของแต่ละสาขา

 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ.2554

 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)

 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2558

มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 สาขาวิชาฟิสิกส์

 สาขาวิชาเคมี

 สาขาวิชาชีววิทยา

 สาขาวิชาจุลชีววิทยา

 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหา

หลักสูตรวิทยาศาสตมหาบัณฑิต

 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต

 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตร

มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา

 

มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม

 

มคอ.5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา

 

มคอ.6 รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม

 

มคอ.7 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร

 ฟิสิกส์

 เคมี

 ชีววิทยา

 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

 จุลชีววิทยา

 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 วิทยาการคอมพิวเตอร์

 เทคโนโลยีสารสนเทศ

 เกษตรศาสตร์

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 คณิตศาสตร์

 คอมพิวเตอร์

 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม