ปีการศึกษา 2559

7 ธันวาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ

มคอ.1 มาตรฐานคุณวุฒิตามระดับคุณวุฒิของแต่ละสาขา

 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ.2554

 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)

 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2558

มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 สาขาวิชาฟิสิกส์

 สาขาวิชาเคมี

 สาขาวิชาชีววิทยา

 สาขาวิชาจุลชีววิทยา

 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหา

หลักสูตรวิทยาศาสตมหาบัณฑิต

 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต

 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตร

 

มคอ.3 - 6 

 

มคอ.7 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร

 แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร (แบบฟอร์มใหม่)