งานประกันคุณภาพ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

คณะวิทยาศาสตร์ฯ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีคณะกรรมการ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ (ประธานกรรมการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์ (กรรมการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ เภาทอง(กรรมการ) อาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล (กรรมการ) และนางสาวฮามีดะห์  ดือราแม (เลขานุการ) ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ฯ มีผลการประเมินการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2559 เท่ากับ 4.01 อยู่ในระดับดี

แกลเลอรี่