งานประกันคุณภาพ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ตรวจประเมินผลการดำเนินงานของคณบดี ประจำปีงบประมาณ 2560

เมื่อวันที่ 12  กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์  ฮายีสาเมาะ  อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภาภัทร์ กุรฑล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการตรวจประเมินผลการดำเนินงานของคณบดี ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  และในวันที่  13  กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ได้เข้าตรวจเยี่ยมคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์  ฮายีสาเมาะ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ลิลลา  อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร รองคณบดี ผอ.สำนักงานคณบดี และคณะผู้บริหารชุดปัจจุบัน นำเยี่ยมชมสถานที่ภายในคณะวิทยาศาสตร์ฯ ประกอบด้วย สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาวิทยาการธุรกิจสุขภาพ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

แกลเลอรี่