ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

14 มิถุนายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องสัมมนาคอมพิวเตอร์ (06-205) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีผลการดำเนินงานการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และมีผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. ในภาพรวมคะแนนเฉลี่ย 3.81 จัดอยู่ในระดับคุณภาพดี