งานประกันคุณภาพ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเล็ก (09-105) อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มีผลการดำเนินงานการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และมีผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. ในภาพรวมคะแนนเฉลี่ย 3.61 จัดอยู่ในระดับคุณภาพดี

แกลเลอรี่