ให้บัณฑิตบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2561) กรอกข้อมูลในระบบภาวะการมีงานทำของ สกอ.

26 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์