งานวิจัยและบริการวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ประกาศรับสมัครทุนวิจัย

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบบำรุงการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ประจำปี งบประมาณ 2562 

โดยเปิดรับข้อเสนอ  ตั้งแต่วันนี้ - 20  กย.  62  ภายใน 16:30  น.  เท่านั้น สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและสมัครได้ ทาง  http://eservice.yru.ac.th/research

https://eservice.yru.ac.th/research/ 

 

แกลเลอรี่