งานวิจัยและบริการวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบบำรุงการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ตั้งแต่วันนี้ - 20  กย.  62  ภายใน 16:30  น.  เท่านั้น สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและสมัครได้ ทาง  http://eservice.yru.ac.th/research