งานวิจัยและบริการวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ในระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สามารถลงทะเบียนส่งบทความออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 10 ต.ค. 62  http://nigrc.nstru.ac.th/49 และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มบทความได้ที่ http://graduate.nstru.ac.th