::Faculty of Science Technology and Agriculture::
หน้าแรก Tuesday, 28 April 2015
หน้าแรก
ประวัติ
ทำเนียบผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
ภาควิชา/หลักสูตร
ฐานข้อมูลภาพคณะวิทย์
สารสนเทศคณะ
Matrix Report
การประกันคุณภาพการศึกษา
กพร.
ข้อมูลงานวิจัย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
กฎหมายและข้อบังคับ
ภาพกิจกรรม
รายงานการไปราชการ

 การอบรม เรื่อง "เทคนิคการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมอาหารเพื่อรับมือวิกฤติเศรษฐกิจไทย วันที่ 27-28 สิงหาคม 2552 โดย ผศ.นิภาภัทร์ กุณฑล อ.ชุลีพร คำแหง และ นางสาวภารดี พละไชย

 

 ประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ 10th Asian Conference on Analytical Sciences (ASIANALYSIS) 2009 วันที่ 11-13 สิงหาคม 2552 โดย ผศ.ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ

 การฝึกอบรม เรื่อง "การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยและการบริหารชุดโครงการ รุ่นที่ 4" วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2552 โดย อ.นิภาภัทร์ กุณฑล อ.วิภาดา มุนินทร์นพมาศ อ.พรสวรรค์ เพชรรัตน์ อ.ชุลีพร คำแหง และ อ.จารุณี หนูละออง

 การสัมนา เรื่อง "การเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการพัฒนาสมุนไพรสู่ระดับอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2" วันที่ 19-20 มีนาคม 2552 โดย อ.วิศิษย์ เกตุปัญญาพงศ์

 การอบรม เรื่อง "การวิจัยเชิงคุณภาพ" วันที่ 18-20 มีนาคม 2552 โดย อ.พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์

 การอบรมปฏิบัติการ เรื่อง "มาตรฐาน SCORM (Sharable Content Object Reference Model)" วันที่ 4-10 พฤศจิกายน 2551 โดย อ.ศิริชัย นามบุรี

 การอบรม เรื่อง "เทคโนโลยีการแช่เย็นและแช่เยือกแข็งในอุตสาหกรรม" วันที่ 20-22 ตุลาคม 2551 โดย อ.จริยา สุขจันทรา

 การประชุมปฏิบัติการ เรื่อง "การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning : PBL)" วันที่ 18-19 ตุลาคม 2551 โดย อ.ฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไชย

 

::รายงานการไปราชการปีงบประมาณ 2551::

อัพเดทล่าสุด ( Monday, 14 September 2009 )
เรื่องเด่น

 แผนปฏิบัติราชการ
     คณะวิทย์ฯ ประจำปี พ.ศ.
     2554

 ตัวอย่างรูปเล่มและรายงาน
     การนำเสนอ
ปัจฉิมนิเทศ

 หัวข้อวิจัยในชั้นเรียน
     คณะวิทย์ฯ ปี 2553

 รูปเล่มคู่มือการศึกษา
     ปัญหาพิเศษ (ฉบับปรับปรุง 2553)

 โครงการบริการวิชาการ
     คณะวิทย์ฯ ปีการศึกษา
     2553

 รายชื่ออาจารย์พิเศษ
     ปีการศึกษา 2552-2553

 
| design & css
| mambopl.com


การติดต่อ: สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร (อาคาร 5 ชั้น 1 เลขที่ 133 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โทร. 073-227151 ต่อ 9501 โทรสาร. 073-227148 e-mail: sirichai.nbr@yru.ac.th