คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

บุคลากร

ชื่อ :
รองศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ
ตำแหน่ง :
คณบดี
ความเชี่ยวชาญ :

1. Environmental Chemistry of several trace organic pollutants (Organotins, Phenols, OCPs, PAHs, PCBs, PCDDs/Fs, & PBDEs)
2. Assessment of PTS in various environmental compartments.
3. Human health risk assessment of POPs through daily dietary intake.
4. Natural reagent for analytical chemistry laboratory.

อีเมล์ :
abdulnaser.haj@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299628 ต่อ 70001
ชื่อ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภาภัทร์ กุณฑล
ตำแหน่ง :
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
niphaphat.k@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299628 ต่อ 70003
ชื่อ :
ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์
ตำแหน่ง :
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
lilla.a@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299628 ต่อ 70003
ชื่อ :
นายเอกภักดิ์ มีชัย
ตำแหน่ง :
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
ekkapak.m@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299628 ต่อ 70000
ชื่อ :
นางแพรวศรี เดิมราช
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
praewsree.d@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299628 ต่อ 71001
ชื่อ :
นายสมกรณ์ ชัยวรากรณ์
ตำแหน่ง :
ประธานหลักสูตรฟิสิกส์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
sommkorn.c@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299628 ต่อ 73400
ชื่อ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์
ตำแหน่ง :
ประธานหลักสูตรเคมี
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
prayoon.d@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299628 ต่อ 73201
ชื่อ :
ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง
ตำแหน่ง :
ประธานหลักสูตรชีววิทยา
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
isma-ae.c@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299628 ต่อ 73300
ชื่อ :
นางซูไบด๊ะ หะยีวาเงาะ
ตำแหน่ง :
ประธานหลักสูตรจุลชีววิทยา
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
zubaidah.h@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299628 ต่อ 73301
ชื่อ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉวีวรรณ ธัญญะศิริกุล
ตำแหน่ง :
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
chaweewon.t@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299628 ต่อ 73400