คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นักศึกษาคณะวิทย์ฯ คว้ารางวัลเวทีนำเสนองานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 งานราชภัฏวิชาการ 2560

เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2560 คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมเวทีนำเสนองานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 งานราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยได้รับรางวัล ดังนี้

- หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ ภาคบรรยาย ในหัวข้อ "การพัฒนาหนังสือเสริมเทคโนโลยีเสมือนผสานโลกจริง เรื่องพยัญชนะไทย สำหรับนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (The development of augmented reality book on thai alphabets topic for students in three southern border provinces) โดยนางสาวสารีนา อุมา และนายธวัชชัย ปราณขำ มี ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

- หลักสูตรคณิตศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ ภาคโปสเตอร์ ในหัวข้อ "การจัดกิจกรรมเสริมทักษะพื้นฐานการคิดทางคณิตศาสตร์นอกเวลาเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนเขตเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา" โดยนายรุสลัน ดือเระ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภา ยธิกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอผลงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ ภาคบรรยาย ในหัวข้อ "การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการเลื่อนกราฟพาราโบลาโดยใช้สื่อกราฟเลื่อน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา" โดยนายรุสลัน ดือเระ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

- หลักสูตรฟิสิกส์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยศาสตร์ ภาคโปสเตอร์ ในหัวข้อ "การปรับปรุงสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุอิเล็กโทรสทริกทิฟอิลาสโตเมอร์จากยางธรรมชาติ/กราฟีนคอมโพสิต" โดยนางสาวอัซมะ มะเกะ มี ดร.ดาริกา จาเอาะ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

- หลักสูตรเคมีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยศาสตร์ ภาคบรรยาย ในหัวข้อ "ปริมาณความร้อนเบื้องต้นของไบโอดีเซลจากหลายชนิดน้ำมัน" โดยนางสาวรอยฮัน เจ๊ะโซะ มีอาจารย์อัชมาน อาแด เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

แกลเลอรี่