คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นักศึกษาหลักสูตรการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ คณะวิทย์ฯ มรย. สอบป้องกันวิทยานิพนธ์

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมกะมูดู อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ได้แก่

  • นายรัฐเดช เซ็ง สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หัวข้อ "การพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงด้วยจักรวาลนฤมิตร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ฐานสมรรถนะทางเทคโนโลยี วิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา" โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรัตน์ แผลงศร เป็นประธาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
  • นางสาวสุพัตรา เนาว์ไพร สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หัวข้อ "การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Concrete-Pictorial-Abstract ร่วมกับโปรแกรม GeoGebra AR เรื่อง เวกเตอร์ เพื่อเสริมสร้างความรู้สึกเชิงปริภูมิสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5" โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อาฟีฟี ลาเต๊ะ เป็นประธาน และรองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

แกลเลอรี่