คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทย์ฯ มรย. ร่วมอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) จัดโดยสำนักงานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นวิทยากร

แกลเลอรี่