คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รองคณบดีคณะวิทย์ฯ มรย. ร่วมกิจกรรมสร้างศักยภาพผู้บริหารเพื่อการดำเนินโครงการระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STDB-1)

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วยอาจารย์ลิขิต ลาเต๊ะ หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกิจกรรมสร้างศักยภาพผู้บริหารเพื่อการดำเนินโครงการระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STDB-1) โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคภาคใต้ ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคภาคใต้ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

แกลเลอรี่