คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทย์ฯ มรย. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 5 ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภาภัทร์ กุณฑล รักษาราชการแทนคณบดี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 รหัส 63 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จาก 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาสัตวศาสตร์ มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในห้องประชุมและในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 62 คน ช่วงการดำเนินกิจกรรม ได้รับเกียรติจากวิทยากร อาจารย์รอยฮาน สะอารี อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในหัวข้อ “ปลุกพลังความคิดพิชิตความสำเร็จ WORK LIFE BALANCE” และผู้บริหารคณะร่วมแนะนำแนวการปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในการฝึกสหกิจศึกษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อีลีหย๊ะ สนิโซ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา และคุณธัญรัตน์ ละอองอ่อน นักวิชาการศึกษา ชี้แจงรายละเอียดของเอกสารและการจัดทำรายงานฝึกสหกิจศึกษา โดยมีคณาจารย์และบุคลากรร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าว

แกลเลอรี่