คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้บริหารคณะวิทย์ฯ มรย. ร่วมประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

อาจารย์มุสตูรา ยะโกะ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วยนางอธิพร สมจิตต์ หัวหน้างานบริหารทั่วไป ร่วมประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.สุรเดช สุวรรณชาตรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการสภาและกฎหมาย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก ดร.อวิรุทธ์ ฉัตรมาลาทอง เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

แกลเลอรี่