คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทย์ฯ มรย. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/2566

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/2566 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภาภัทร์ กุณฑล รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อีลีหย๊ะ สนิโซ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา รองประธานกรรมการ และคณะกรรมการบริหารงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี แพงทิพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ทิพย์มณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์ อาจารย์ ดร.รูฮัยซา ดือราแม อาจารย์ ดร.สะอุดี มะประสิทธิ์ และอาจารย์ ดร.ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์ ร่วมพิจารณาแบบขอสอบวิทยานิพนธ์ จำนวน 4 ราย ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์

แกลเลอรี่