คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รองคณบดีคณะวิทย์ฯ มรย. ร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ Universitas Muhammadiyah Makassar ประเทศอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมหยางฉื่อ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ Universitas Muhammadiyah Makassar ประเทศอินโดนีเซีย โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธาน

แกลเลอรี่