คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้บริหารคณะวิทย์ฯ และทีมงานหลักสูตรวิทยาการคอมฯ ลงพื้นที่ร่วมกับหลักสูตรเกษตรศาสตร์และสัตวศาสตร์ ขับเคลื่อน Smart farm แม่ลาน

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร นำทีมผู้บริหารคณะ พร้อมด้วยคณาจารย์จากหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์ และสัตวศาสตร์ ลงพื้นที่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วิทยาเขตแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี เพื่อเตรียมขับเคลื่อนการเป็น Smart farm เริ่มจากทำระบบ Auto feeding ทั้งพืชและสัตว์ และใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมงาน Routine แทนมนุษย์ อาทิเช่น การให้อาหารสัตว์ การควบคุมระบบไฟ และการรดน้ำพืช

แกลเลอรี่