คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 3 ค่ายที่ 1

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ฯ จาก 3 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กำหนดจัดค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 3 ค่ายที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2561 ใน 4 สาขาวิชา คือ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาและคณิตศาสตร์ นักเรียนี่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามลิงก์

แกลเลอรี่