คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี หัวหน้างาน และประธานหลักสูตร ร่วมประชุมหารือในการกำหนดดัชนีชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความสำเร็จของงานในรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 1/2561 (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561) เพื่อหาข้อสรุป แนวทาง รวมทั้งรับทราบข้อตกลงและเกณฑ์ที่ตรงกันสำหรับชี้แจงอาจารย์ในหลักสูตรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

แกลเลอรี่