คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รับสมัครนักศึกษาร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ University Malaysia Kelantan

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 25 คน ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Faculty of Agro-based Industry, University Malaysia Kelantan ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 16-27 เมษายน 2561 ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 17 มีนาคม 2561 ณ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

แกลเลอรี่