คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมคณะกรรมการจัดทำ proceeding งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำ proceeding งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำรูปเล่ม proceeding ให้เสร็จทันกำหนดเวลาที่ตั้งไว้

แกลเลอรี่