คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ฐานข้อมูล Google Scholar คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

หลักสูตรฟิสิกส์

                   

หลักสูตรเคมี

                   

หลักสูตรชีววิทยา

                   

หลักสูตรจุลชีววิทยา

                                                                   

หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 • อ.วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล
 • อ.นิธิ พลไชย
 • ดร.ซันวานี จิใจ
 • อ.จุฑามาศ แก้วมณี
 • อ.ไซนะ มูเล็ง
                   

หลักสูตรวิทยาการธุรกิจสุขภาพ

 • อ.นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ
 • อ.นวรัตน์ ไวชมภู
 • อ.สุนีย์ เครานวล
 • อ.มุสตูรา ยะโกะ
 • อ.ฮูดา แวหะยี
 • อ.รัตติภรณ์ บุญทัศน์
 • อ.เดียร์นา แม็ง
                   

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

 • ดร.อรรถพล อดุลยศาสน์
 • ผศ.จีรวุธ มุนินทร์นพมาศ
 • อ.อิสมาแอ ล่าเตะเกะ
 • อ.สุลัยมาน เภอโส๊ะ
 • อ.อับดุลเลาะ บากา
 • อ.ฟูไดละห์ ดือมอง
                   

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

                                                                   

หลักสูตรเกษตรศาสตร์

                   

หลักสูตรสัตวศาสตร์

 • อ.จารุณี หนูละออง
 • อ.อนุพล พุฒสกุล
 • อ.เกตวรรณ บุญเทพ
 • อ.บุคอรี มะตูแก
 • อ.สุวรรณา ทองดอนคำ
                   

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

                   

หลักสูตรคณิตศาสตร์

                                                                   

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป

 • ผศ.ฉวีวรรณ ธัญญะศิริกุล
 • ผศ.สมภพ เภาทอง
 • อ.ปิยศิริ สุนทรนนท์
 • อ.ฐิติรัตน์ นิลวิจิตร
 • อ.โซฟีลาน มะดาแฮ
 • อ.สตารีย๊ะ มะลี
                   

หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา

                   

หลักสูตรสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

                   

หลักสูตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • ดร.นฤมล ทองมาก
 • รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น
 • ดร.จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์