คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมจัดทำแผนแม่บทเพื่อความเป็นเลิศด้านการเกษตรและอาหารสมัยใหม่

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนแม่บทเพื่อความเป็นเลิศด้านการเกษตรและอาหารสมัยใหม่ ณ ศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2561 - 2570) โดยมี ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธาน มีคณบดี รองคณบดี และคณาจารย์หลักสูตรเกษตรศาสตร์ และสัตวศาสตร์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5

แกลเลอรี่