คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นักศึกษาสัตวศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และวิทย์ฯการอาหาร ร่วมโครงการ STA Agro Sit-in Summer Camp

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2561 ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยคณาจารย์หลักสูตรเกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ร่วมส่งนักศึกษาจากทั้ง 3 หลักสูตร จำนวน 25 คน ไปแลกเปลี่ยนตามโครงการ STA Agro Sit-in Summer Camp ณ Faculty of Agro-based Industry, University Malaysia Kelantan ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 16-27 เมษายน 2561

แกลเลอรี่