คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมชี้แจงนโยบายการเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพสำหรับอาจารย์ผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2561

ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เชิญประชุมอาจารย์ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่เกิน 3 ปี เพื่อรับทราบนโยบายการเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพสำหรับอาจารย์ผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์อีลีหย๊ะ สนิโซ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ชี้แจงข้อมูลและนโยบายการเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพสำหรับอาจารย์ผู้สอน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนที่ยังขาดประสบการณ์ตามวิชาชีพได้เพิ่มประสบการณ์วิชาชีพและนำความรู้ รวมถึงประสบการณ์ที่ได้รับมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องเหมาะสมกับประสบการณ์ตามวิชาชีพที่นักศึกษาเข้าศึกษา

แกลเลอรี่