คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ขอเชิญนักศึกษาร่วมประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมนักศึกษา ประจำปี 2561


 

ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญนักศึกษาร่วมประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมนักศึกษา ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ "บูรณาการวิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหาชุมชน" วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 5 กำหนดส่งบทความภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 ตามแบบฟอร์มดังแนบ ส่งมาที่อีเมล์ jutamas.k@yru.ac.th