คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมนักศึกษา ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรมการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมนักศึกษา ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ "บูรณาการวิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหาชุมชน" ภายใต้โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร 5 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดี เป็นประธานในพิธีเปิด มีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด โดยมีผลงานนำเสนอแบบบรรยาย จำนวน 9 เรื่อง และนำเสนอแบบโปสเตอร์ จำนวน 8 เรื่อง ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะกระบวนการโดยนำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม

แกลเลอรี่