คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กิจกรรมพัฒนาและบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับศาสตร์พระราชา

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรมพัฒนาและบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับศาสตร์พระราชา ภายใต้โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน ณ ห้องประชุมเซอรา อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อีลีหย๊ะ สนิโซ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด มีนักศึกษารหัส 59 และ 60 จากทุกหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย การบรรยายในหัวข้อ "บูรณาการความรู้กับศาสตร์พระราชา" โดยนายพินัย แก้วจันทร์ การบรรยายในหัวข้อ "ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน" โดยนายอาสมิง ปูลา และแบ่งกลุ่มจัดกิจกรรมนอกสถานที่ ณ ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โรงเรียนม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี และโรงพยาบาลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

แกลเลอรี่