คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีตรวจเยี่ยมและให้ข้อเสนอแนะการปรับภูมิทัศน์บริเวณคณะวิทย์ฯ

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปามุทา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตรวจเยี่ยมและให้ข้อเสนอแนะการปรับภูมิทัศน์บริเวณอาคาร 5 และอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อีลีหย๊ะ สนิโซ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะ

แกลเลอรี่