คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สโมสรนักศึกษาจัดกิจกรรมละศีลอด

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรมละศีลอด ณ บริเวณลานกิจกรรมสโมสรนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดี กล่าวให้โอวาท มีรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทน คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ปีการศึกษา 2560-2561 และศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรม

แกลเลอรี่