คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สรุปบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในโครงการ Publication Clinic

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของนักวิจัยและนักสร้างสรรค์
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติหรือนานาชาติ (Publication Clinic)

ที่ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย ชื่อวารสาร/การนำเสนอที่เผยแพร่ผลงาน
1 Evaluation of thermal efficiency from areca palm fiber. อ.โรสลีนา  อนันตนุกูลวงศ์ The 5th International Conference on Research, Implementation and Education of Mathematics and Science
2 Palynology in pollen pots of Stingless bee in Pattani, Thailand. ดร.อิสมะแอ  เจ๊ะหลง The 5th International Conference on Research, Implementation and Education of Mathematics and Science
3 Foraging plant and palynological analysis of stingless bee pot-pollen in Pattani, Thailand. ดร.อิสมะแอ  เจ๊ะหลง The 5th International Conference on Research, Implementation and Education of Mathematics and Science
4 Efficiency of Ethanol production from Bagasse by Using  Batch Fermentation With Various Types of Microorganisms. อ.อดุลย์สมาน  สุขแก้ว The 5th International Conference on Research, Implementation and Education of Mathematics and Science
5 Fostering Pre-Service Mathematics Teachers’ Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) though the Learning Community. ดร.ลิลลา  อดุลยศาสน์ The 5th International Conference on Research, Implementation and Education of Mathematics and Science
6 The Designing and Constructing of the Simplest Pico-hydropower Generator for the Ruler Community. ผศ.อีลีหย๊ะ  สนิโซ The 5th International Conference on Research, Implementation and Education of Mathematics and Science
7 Effects of Enchancing Computational Thinking Skill using Robotic Programmimg for Secondary Students. ดร.มูนีเร๊าะ  ผดุง The 5th International Conference on Research, Implementation and Education of Mathematics and Science
8 Effect of the sample preparation on the composition of hydroxyapatite derived from waste anchovy fish bone. ดร.ฮาซัน  ดอปอ Pure and Applied Chemistry International Conference 2018  (PACCON 2018)
9 ผลของไฮโดรคอลลอยด์และอายุการเก็บรักษาเยลลี่ลูกหยีฮาลาล อ.รอมลี  เจะดอเลาะ กำลังดำเนินงานตีพิมพ์  (วารสาร ม.บูรพา)
10 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง มนต์มาลายู ผศ.พรรณี  แพงทิพย์ กำลังดำเนินงานตีพิมพ์
11 ผลของน้ำมะพร้าวและ BA ที่มีผลต่อการชักนำยอดของดาวเรือง ดร.มนทกานต์  พิมเสน กำลังดำเนินงานตีพิมพ์
12 การผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร อ.โรสลีนา  อนันตนุกูลวงศ์ กำลังดำเนินงานตีพิมพ์

 

แกลเลอรี่