คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปฏิทินช่วงเวลาการรับสมัครทุนวิจัย

ที่ ทุน เดือน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)         / / /          
2 ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562         / / /          
3 ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562         / / /          
4 ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562         / / /          
5 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) / / / / / / / / / / / /
6 ทุนวิจัยมุ่งเป้า             /          
7 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) / /                 / /
8 กระทรวงวัฒนธรรม       / / /