คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทงบบำรุงการศึกษา ประจำปี 2562 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทงบบำรุงการศึกษา ประจำปี 2562 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร โดยมีประเภทของโครงการวิจัยที่ขอรับทุน ได้แก่ โครงการวิจัยเพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของท้องถิ่นในการยกระดับคุณภาพชีวิต โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และโครงการวิจัยตามศาสตร์ที่มีการบูรณาการงานวิจัยตามพันธกิจ ผู้ประสงค์รับทุนสามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์ม ควท. ว-1บ จำนวน 2 ชุด ที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2561

[ประกาศ]  [หลักเกณฑ์]  [แบบเสนอโครงการวิจัย]  [แบบรายงานความก้าวหน้า]

แกลเลอรี่