คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ขอเชิญส่งร่างบทวามวิจัยเพื่อร่วมกิจกรรม Publication Clinic เพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ISI, Scopus, TCI กลุ่ม 1 และ 2

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมส่งร่างบทวามวิจัยเพื่อร่วมกิจกรรม Publication Clinic เพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ISI, Scopus, TCI กลุ่ม 1 และ 2 โดยเปิดรับร่างบทความวิจัยแล้วตั้งแต่บัดนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มส่งร่างบทความวิจัยและดูรายชื่อวารสารวิชาการ TCI ได้ตามลิงก์ด้านล่าง

แกลเลอรี่